Audiatur et altera pars.

Consensus facit legem.

Legem bonam a mala nulla alia nisi
naturae norma dividere possumus.

Salus populi suprema lex esto.

Prawo Unii Europejskiej

Dziedziny Prawa

Od momentu podpisania traktatu akcesyjnego prawo krajowe i unijne współistnieją na terytorium Polski. System prawa unijnego jest stosunkowo nowy dla polskich obywateli i przedsiębiorców, stąd konieczność zapoznawania z prawem Unii Europejskiej na szeroką skalę.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie wykładni prawa unijnego, udziela opinii na temat zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, a także wskazuje nowe rozwiązania i możliwości wiążące się z obowiązywaniem prawa unijnego.

Oferujemy monitorowanie działalności legislacyjnej organów Unii Europejskiej - Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponadto oferujemy szkolenia z zakresu prawa unijnego.

Doradztwo legislacyjne

Dziedziny Prawa

Znajomość zmieniającego się otoczenia prawnego jest bardzo ważna dla uczestników gry rynkowej. Wiedza o nadchodzących zmianach nierzadko decyduje o sukcesie biznesowym. Celem doradztwa legislacyjnego jest także aktywne włączenie podmiotów gospodarczych i zainteresowanych stowarzyszeń branżowych w proces stanowienia prawa.

Pomagamy firmom w zdobywaniu tej wiedzy, monitorując zachodzące zmiany prawne już na etapie najbardziej wstępnym, roboczym - t.j. założeń do projektów ustaw i na ostatnim etapie rozporządzeń do wchodzących w życie ustaw.

Służymy pomocą przy samym formułowaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu ekspertyz dotyczących ich zgodności z prawem UE, prawem międzynarodowym i Konstytucją RP. Reprezentujemy klientów w rozmowach z przedstawicielami rządu, administracji, parlamentarzystami. Pomagamy przekładać postulaty biznesowe na język prawa i w dalszym etapie jeśli to konieczne zrozumiały dla ustawodawcy język polityki.

Uważamy ze już na etapie konsultacji społecznych można dzięki aktywnej interwencji przeciwdziałać nieracjonalnym pomysłom. W tym widzimy naszą wartość dodaną.

Fundusze unijne

Dziedziny Prawa

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych. Nasze usługi są skierowane zarówno do samych beneficjentów funduszy, jaki i do instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych często wiąże się z wystąpieniem szeregu zagadnień prawnych w takich obszarach jak:

 • wybór źródła finansowania
 • sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej
 • kwalifikowalność poniesionych wydatków
 • kontrola wydatkowania pozyskanych środków
 • rozliczanie projektu

Oferujemy w szczególności: bieżącą opiekę prawną nad projektem współfinansowanym z funduszy unijnych, reprezentację klientów w trakcie negocjacji umowy o dofinansowanie, a także prowadzonych kontroli u beneficjenta oraz rozliczania pomocy publicznej.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Dziedziny Prawa

Partnerstwo publiczno-prywatne to partnerstwo sektora publicznego i prywatnego realizujące zadania i usługi tradycyjnie zarezerwowane dla sektora publicznego.

Do kluczowych elementów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym należy zaliczyć:

 • umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego)
 • charakter celowy: realizacja przedsięwzięć
 • optymalny podział zadań
 • podział ryzyk
 • obustronną korzyść

Z realizacją partnerstwa publiczno - prywatnego wiążą się istotne ryzyka dla stron umowy, takie jak: utrata kontroli nad świadczeniem usług przez stronę publiczną, nadmierny wzrost opłat ponoszonych przez usługobiorców, niższa jakość usług świadczonych w ramach partnerstwa, brak konkurencji, czy niedozwolona współpraca stron skutkująca udzieleniem pomocy publicznej.

Dzięki doświadczeniu naszych prawników w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa pomocy publicznej Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie inwestycji w infrastrukturę i usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Obejmują one przygotowanie procedur przetargowych, tworzenie umów partnerstwa oraz doradztwo w procesie złożonych ofert w taki sposób, by uniknąć zagrożeń płynących z tej relacji.

Prawo zamówień publicznych

Dziedziny Prawa

Dynamicznie rozwijający się rynek zamówień publicznych stanowi rosnące pole zainteresowania dla biznesu. Napływ środków unijnych jeszcze wzmacnia ten trend. Z drugiej strony prowadzenie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych, rozbudowane i skomplikowane procedury przetargowe, niejednokrotnie stanowią skuteczną blokadę dla wielu potencjalnych uczestników postępowań z zakresu zamówień publicznych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zamówieniach publicznych pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu napotykanych trudności i w przejściu przez meandry zagadnień i czynności postępowania przetargowego.

Nasze usługi w ramach prawa zamówień publicznych, to w szczególności:

 • kompleksowa obsługa w zakresie procedur przetargowych
 • obsługa zamawiających i wykonawców
 • ocena prawidłowości przygotowanej dokumentacji zamawiającego
 • przygotowanie i ocena prawidłowości ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • ocena prawidłowości i zgodności z prawem przeprowadzenia zamówienia publicznego, pomoc w przygotowaniu zamówienia publicznego
 • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
 • pomoc przy analizie dokumentacji przetargowej udostępnianej przez zamawiających oraz pomoc w prawidłowym przygotowaniu oferty i przystąpieniu wykonawców do postępowań przetargowych
 • sporządzanie odwołań, odpowiedzi na odwołania oraz wszelkich innych pism w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Prawo administracyjne

Dziedziny Prawa

Prawo administracyjne stanowi jedną z podstawowych gałęzi prawa obejmującą swym zakresem stosunki między osobami fizycznymi, prawnymi, czy podmiotami gospodarczymi z jednej strony a organami administracyjnymi ze strony drugiej. W ramach tej gałęzi prawa pomagamy naszym klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • prowadzenie spraw administracyjnych, w tym w szczególności redagowanie pism, sporządzanie stosownych wniosków, odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • pomoc w postępowaniu o wydanie decyzji przez organy pierwszej instancji, w postępowaniach odwoławczych, w tym w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej
 • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa z tytułu szkód powstałych w wyniku m.in. bezprawnego wydania lub nie wydania decyzji
 • reprezentację w postępowaniu administracyjnym o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

Prawo Finansów Publicznych

Dziedziny Prawa

Znajomość problematyki związanej z sektorem finansów publicznych jest niezbędna dla kompleksowej i profesjonalnej obsługi zarówno podmiotów gospodarczych jak i jednostek budżetowych. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych pozwala szybko i umiejętnie poruszać się tym polu. W ramach prawa sektora finansów publicznych Nasza Kancelaria świadczy obsługę prawną, doradztwo oraz szkolenia z szeroko rozumianych zagadnień sfery finansów publicznych, administracji publicznej oraz prawa zamówień publicznych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy w ww. zakresie, oferujemy:

 • pomoc i obsługę prawną przy umowach o dotacje
 • pomoc przy przygotowywaniu przez jednostki sektora finansów publicznych umów, projektów rozstrzygnięć administracyjnych oraz przy tworzeniu aktów prawnych
 • pomoc przy kontroli w administracji publicznej, w tym kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym obsługa zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Prawo konkurencji

Dziedziny Prawa

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa konkurencji, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak również rozbudowanych regulacji prawa Unii Europejskiej. Nasi prawnicy oferują doradztwo prawne w tym zakresie polegające na tłumaczeniu przepisów prawa konkurencyjnego z języka prawnego na język potoczny, analizie działań naszych klientów, zmierzającej do zapobieżenia ewentualnym naruszeniom prawa konkurencji i dążenia do osiągnięcia stanu zgodnego z prawem.

Wysokie ryzyko antymonopolowe jest wpisane także w istotę działalności samorządu terytorialnego. Samorządy są najczęściej monopolistami i w związku z tym ponoszą podwyższoną odpowiedzialność za skutki swych działań wobec pozostałych uczestników rynku.

Nasza Kancelaria oferuje także usługi polegające na analizie poziomu ryzyka antymonopolowego w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej samorządu terytorialnego.

W szczególności oferujemy:

 • audyty uchwał, regulaminów i ich projektów przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usług użyteczności publicznej oraz umów zawieranych przez spółki handlowe z udziałem tychże jednostek,
 • ocenę ryzyka antymonopolowego w wybranych obszarach (np. polityka cenowa),
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W celu uwrażliwienia na problemy ochrony konkurencji oferujemy również szkolenia dla zarządów, rad gmin oraz pracowników samorządowych.

Pomoc publiczna

Dziedziny Prawa

Pomoc publiczna jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców jako instytucja mająca na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez udzielanie ulg podatkowych czy dotacji. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pomocy publicznej jest bardzo ograniczona przepisami unijnymi. Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze mające na celu otrzymanie pomocy publicznej w sposób zgodny zarówno z prawem krajowym jak i unijnym.

Świadczymy usługi w zakresie obsługi podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy publicznej, przygotowujemy w tym zakresie analizy oraz opinie prawne, jak również prowadzimy szkolenia mające na celu przybliżenie klientom regulacji krajowych i unijnych dotyczących tej instytucji prawnej.

Adresatem naszej pomocy prawnej są również podmioty udzielające tej pomocy, w szczególności gminy. Każda gmina realizująca inwestycje współfinansowane ze środków unijnych powinna umieć stosować w praktyce zasady udzielania pomocy publicznej aby właściwie skonstruować projekt i realizować go tak, aby uniknąć konieczności zwrotu środków unijnych z powodu nieprzestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

Nasza Kancelaria oferuje usługi doradcze i szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu praktycznego zastosowania zasad pomocy publicznej. W szczególności oferujemy:

 • audyty/doradztwo w zakresie zgodności z zasadami pomocy publicznej uchwał rad gmin i ich projektów (programy pomocowe)
 • audyty/doradztwo w zakresie prawidłowości powierzenia zadań użyteczności publicznej innym podmiotom
 • audyt/doradztwo w zakresie realizacji i tworzenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz doradztwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • szkolenia obejmujące obowiązki gminy jako organów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy.

Prawo energetyczne

Dziedziny Prawa

Prawo energetyczne jest zespołem norm regulujących prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców końcowych paliw i energii oraz innych uczestników rynku w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, promowania konkurencji, ochrony odbiorców końcowych i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz związanych z ich realizacją zadań i kompetencji organów administracji.

Tak szeroki zakres regulacji sprawia, że zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym wymaga kompetentnej i rzeczowej obsługi prawnej, pozwalającej zminimalizować ryzyko niesione przez regulacje prawne i specyfikę sektora energetycznego.

By tego dokonać Kancelaria świadczy usługi związane z:

 • doradztwem w zakresie obsługi prawnej inwestycji w odnawialne źródła energii takie jak farmy wiatrowe, biogazownie
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach uzyskania zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych, energii i ciepła
 • doradztwem w zakresie wykładni przepisów prawa energetycznego oraz innych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwymi sądami.

Prawo telekomunikacyjne, prawo autorskie i prawa pokrewne

Dziedziny Prawa

Telekomunikacja to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Nasza Kancelaria wspiera podmioty poprzez doradztwo w zakresie przygotowywania umów o współpracy pomiędzy operatorami, umów związanych z zakupem usług i rozwojem infrastruktury oraz reprezentowanie podmiotów podczas negocjacji handlowych.

Przedstawiciele Naszej Kancelarii występują także w imieniu klientów przed organami właściwymi do przyznawania uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności w obszarze telekomunikacji i regulującymi rynek tj. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Uczestniczymy w postępowaniach tabelowych, dotyczących zasad naliczania stawek należnych twórcom, zarządzanymi przez organizacje zbiorowego zarządu. Zaangażowanie przedstawicieli naszej Kancelarii w prace mające na celu zabezpieczenie stawek korzystnych dla operatorów telewizji kablowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej oraz członków Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie potwierdzają wyjątkowe w skali kraju, doświadczenia związane z obsługą prawną operatorów komunikacji elektronicznej oraz mediów.

W ramach świadczonych usług zespół ekspertów Naszej Kancelarii uczestniczy w przygotowaniu wniosków i dokumentacji na potrzeby prowadzonych postępowań, prowadzimy także negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania, w sprawach stosowania tabel wynagrodzeń. Pomagamy wypracować prawidłowe relacje stron w umowach licencyjnych, doradzamy przy określeniu właściwego zakresu stosowania utworów i przedmiotów praw pokrewnych.