Audiatur et altera pars.

Consensus facit legem.

Legem bonam a mala nulla alia nisi
naturae norma dividere possumus.

Salus populi suprema lex esto.

Paweł Ziółek - doktor nauk prawnych, adwokat

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Paweł Ziółek

Paweł Ziółek ukończył w roku 1988 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, w 1989 roku został absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową kontynuował jako Pracownik Naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk , a także Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1994 obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od roku 1995 właściciel firmy prawniczej i konsultingowej European Policy Consultants. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych - Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej, Doradztwa Finansowego oraz Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 2010 roku.

Obszary specjalizacji

Prawo Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie procesów legislacyjnych organów RP i organów UE.

Doświadczenie

Doktor nauk prawnych, adwokat, właściciel firmy prawniczej i konsultingowej European Policy Consultants, specjalizującej się w doradztwie legislacyjnym. Po 1989 roku doradca Ministra ds. kontaktów z partiami politycznymi. W latach dziewięćdziesiątych doradca ds. zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP, a także doradca w Ośrodku Studiów Międzynarodowych Senatu RP. W latach 1998-2001 Członek Rady Nadzorczej NFI Foksal i NFI Zachodni, w latach 2005- 2007 Członek Rady Nadzorczej NFI II. W latach 2008-2012 Członek Rady Nadzorczej Trakcji Polskiej S.A.

Członkostwo w organizacjach

Od 2010 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (adwokat).

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język francuski

Publikacje i informacje dodatkowe

Publikacje m.in. „Idea Imperium” PWN 1997r., publikacje w periodykach „Polityka Polska”, „Więź”, „Polska w Europie”.

Grzegorz Wlazło - adwokat

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Grzegorz Wlazło

Grzegorz Wlazło w 1986 r. uzyskał D.E.A. z Historii Nowożytnej i współczesnej na Uniwersytecie Paris IV –Sorbonne, w roku 1987 ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Warszawskiej w roku 1991.

Obszary specjalizacji

Umowy dystrybucyjne, umowy handlowe w ogólności, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, kontrakty menadżerskie.

Doświadczenie

W roku 1990 odbył praktykę adwokacką w Kancelarii Adwokackiej „Lafarage, Flecheux et associes” w Paryżu. W 1992 roku był wspólnikiem w Kancelarii „Dobkowski, Kucharski, Wlazło - Spółka Adwokacka”, gdzie zajmował się obsługą prawną w zakresie wprowadzania inwestorów zagranicznych, przekształceń własnościowych, kreacji podmiotów gospodarczych oraz stałą obsługą prawną działających podmiotów gospodarczych. W latach 1994-2004 prowadził indywidualną Kancelarię Adwokacką, w której świadczył obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego, celnego. Od roku 2004 jest wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota Kulińska Spółka Komandytowa, gdzie zajmuje się pracami legislacyjnymi: opiniowaniem ustaw i aktów wykonawczych, przygotowywaniem projektów aktów prawnych, reprezentowaniem m.in. Rządu w procesie prawodawczym w Sejmie RP. W latach 1990-1997 był doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich. Natomiast od 1999 roku jest ekspertem prawnym w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Reprezentował Konfederację w różnych komisjach sejmowych i rządowych, m in. w komisji ds. reformy Prawa Pracy oraz w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W okresie 1997 – 2001 stały ekspert Zespołu do spraw Odbiurokratyzowania Gospodarki Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (tzw. komisja Balcerowicza). Celem działania wyżej wymienionego Zespołu było dokonanie przeglądu obowiązującego prawa gospodarczego pod kątem eliminacji przepisów hamujących rozwój gospodarczy kraju oraz przygotowanie nowych rozwiązań legislacyjnych. W latach 2001 – 2005 doradca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP. W latach 2008 – 2010 doradca Ministra Gospodarki. W latach 2011 -2015 Prezes Zarządu BISK S.A.

Członek kilku Rad Nadzorczych, m.in. w latach 1993 – 1996 przewodniczący Rady Nadzorczej w Elektrociepłowni Kraków S.A., następnie do maja 1998 r. wiceprzewodniczący Elektrociepłowni Kraków S.A. W latach 1999 do 2001 w XIV NFI Zachodnim, z ramienia ITB Członek Rady Nadzorczej w Centrum Budownictwa Filtrowa S.A. (spółka z Mostostal Export, której celem było wybudowanie biurowca FOCUS). Członek Rady PKN UNICEF. W latach 1995 – 2010 i obecnie w Radzie Nadzorczej Bisk S.A.

Autor licznych artykułów prasowych, projektów ustaw, opinii dotyczących aktów prawnych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, pracy i podatkowego. Uczestniczył w około 200 procesach legislacyjnych.

Członkostwo w organizacjach

Od 1991 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język francuski

Magdalena Broniszewska - radca prawny

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Magdalena Broniszewska

Magdalena Broniszewska w 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2014 r. została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Obszary specjalizacji

Doradztwo legislacyjne, prawo sektora finansów publicznych.

Doświadczenie

Pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (do 2004 r.) w zespole podstawowych praw i wolności obywatelskich, specjalizacja - prawo konstytucyjne - dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, dyskryminacja, równość wobec prawa, prawo do nauki. Autorka projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz rewizji nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego w ww. zakresie.

Członkostwo w organizacjach

Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język rosyjski

Mateusz Szynkaruk - radca prawny

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Mateusz Szynkaruk

Mateusz Szynkaruk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2013 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Obszary specjalizacji

Prawo energetyczne, prawo konkurencji, regulacje dotyczące wdrażania i wydatkowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pomoc publiczna.

Doświadczenie

Jako pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczył w licznych notyfikacjach pomocy publicznej oraz sporządzał projekty opinii Prezesa UOKiK wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Uczestniczył w procesie notyfikacji pomocy publicznej dla sektora energetyki zarówno na szczeblu krajowym, jak i w czasie postępowania przed Komisją Europejską. Posiada doświadczenie obsługi prawnej jednej z instytucji wdrażającej fundusze europejskie. Jest doświadczonym szkoleniowcem.

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język niemiecki

Radosław Świtkiewicz - adwokat

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Radosław Świtkiewicz

Radosław Świtkiewicz w 1988 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Obszary specjalizacji

Doradztwo legislacyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne.

Doświadczenie

W latach dziewięćdziesiątych doradca Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. W latach 1991-2004 Dyrektor Biura Koła i Klubu Parlamentarnego Unii Wolności, AWS i SKL. Był Dyrektorem Biura Analiz Prawnych spółki Gemini 3000, współpracownikiem Kancelarii adwokata Krzysztofa Rajczewskiego, a także Law & Finance Support. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu procedury administracyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a także udzielał porad prawnych w ramach programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz i opinii z zakresu prawa cywilnego, w tym obrotu nieruchomościami, prawa handlowego.

Członkostwo w organizacjach

Od 2013 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język niemiecki

Karolina Targańska - radca prawny

Zespół - Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

Karolina Targańska

Karolina Targańska w 2002 r. ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe „Fundusze Strukturalne UE” (Uniwersytet Łódzki) a w 2006 r. ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami” (Szkoła Główna Handlowa).

Obszary specjalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne, pomoc publiczna, prawo konkurencji, regulacje i mechanizmy dotyczące wdrażania i wydatkowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Doświadczenie

Od 2003 r. pracownik służby cywilnej specjalizujący się w obsłudze administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszami strukturalnych i pomocy publicznej. Ekspert w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na poziomie krajowych i transgranicznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej. W szczególności świadczy pomoc prawną podmiotom udzielającym i korzystającym z pomocy publicznej podczas realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze administracji rządowej i samorządowej. Aplikant radcowski.

Członkostwo w organizacjach

Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych

Język angielski
Język włoski

Publikacje i informacje dodatkowe

Autor programów pomocowych i opracowań z zakresu pomocy publicznej współfinansowanych ze środków UE. Ponadto doświadczony wykładowca, trener z zakresu funduszy strukturalnych i prawa konkurencji.